Οδηγίες για Βιβλιογραφικές Αναφορές – Παραπομπές & Παράθεση Πηγών

Η σωστή σύνταξη της βιβλιογραφίας είναι απαραίτητη για την επιστημονική τεκμηρίωση κάθε ακαδημαϊκού κειμένου. Με την ορθή χρήση παραπομπών εντός κειμένου (in-text citations) μέσα στο κείμενο καθώς και τη σύνταξη των αντίστοιχων βιβλιογραφικών αναφορών (references) στο τέλος του συγγράμματος:

  • Εξασφαλίζονται τα πνευματικά δικαιώματα όλων των δημιουργών από τους οποίους ο συγγραφέας άντλησε τις πηγές του
  • Προσδίδεται κύρος και αξιοπιστία σε κάθε σύγγραμμα
  • Αποφεύγεται ο εντοπισμός λογοκλοπής

Παρακάτω ακολουθεί ένας αναλυτικός οδηγός σύνταξης παραπομπών και βιβλιογραφίας με βάση τα σημαντικότερα διεθνή βιβλιογραφικά συστήματα (citation styles) που έχουν αναπτυχθεί στον ακαδημαϊκό χώρο.

APA style

Πρόκειται για τον οδηγό συγγραφής της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρίας (American Psychological Association). Εφαρμόζεται κυρίως στις κοινωνικές επιστήμες και ιδιαίτερα στην ψυχολογία.

In-Text Citations - Παραπομπές


(Williams, 2001)

(Williams, 2001: 5)
Ο αριθμός δηλώνει τη σελίδα του συγγράμματος στην οποία εντοπίζεται το ακριβές κείμενο

(Williams & Smith, 2001)

Πρώτη αναφορά στο κείμενο:
(Williams, Smith, Thomson & Mitchell, 2001)
Σε κάθε επόμενη αναφορά:
(Williams et al., 2001)

(Williams et al., 2001)

(Williams, 2001; Smith, 2006)

(Williams, 2001, 2006, 2012)

(Williams, 2001a)
(Williams, 2001b)

Για βιβλίο, εφημερίδα, φυλλάδιο ή αναφορά:
(Τίτλος συγγράμματος, 2001)
Για άρθρο, κεφάλαιο ή ιστοσελίδα:
(“Τίτλος συγγράμματος”, 2001)

(Williams, n.d.)

Σε περίπτωση που το όνομα του συγγραφέα αναφέρεται στο κείμενο τότε μόνο η χρονολογία μπαίνει σε παρένθεση δίπλα από το όνομα.

References – Βιβλιογραφικές Αναφορές


Last, F. M. (Year Published). Book. City, State: Publisher.
Παράδειγμα: Rowling, J.K. (2001). Harry Potter and the socerer's stone. London: Bloomsburg Children's.

Last, F. M. (Year Published). Book. Retrieved from URL
Παράδειγμα: Porter, R. (1994). London, a social history. Retrieved from http://books.google.com

Last, F. M. (Year Published). Title of chapter In F. M. Last Editor (Ed.), Title of book/anthology (pp. Pages). Publisher City, State: Publisher.
Παράδειγμα: Hemingway, E. (1999). The killers. In J. Updike & K. Kenison (Eds.), The best American short stories of the century (pp. 78-80). Boston, MA: Houghton Mifflin.

Last, F. M., & Last, F. M. (Year Published). Article title. Journal Name, Volume(Issue), pp. Pages.
Παράδειγμα: Jacoby, W. G. (1994). Public attitudes toward government spending. American Journal of Political Science, 38(2), 336-361.

Last, F. M. (Year Published). Article title. Journal Name, Volume(Issue), pp. Page(s). doi:# or Retrieved from URL
Παράδειγμα: Poiger, U. G. (1996). Rock 'n' roll, female sexuality, and the Cold War Battle over German Identities. The Journal of Modern History, 68(3), 577. doi:10.1086/245343

Last, F.M. (Date published). Title (Doctoral dissertation or master’s thesis). Retrieved from database name. (Accession or Order no.)
Παράδειγμα: Knight, K.A. (2011). Media epidemics: Viral structures in literature and new media (Doctoral dissertation). Retrieved from MLA International Bibliography Database. (Accession No. 2013420395)

Editor (Ed.). (Year). Proceedings from Title of Conference. Place of publication: Name of Publisher.
Παράδειγμα: Stark, B. M. (Ed.). (2004). Proceedings from the 7th Annual Conference on Business Management: Industry Trends. Detroit, MI: Craig.

Author. (Year). Title of Paper. In Editor (Ed.), Paper presented at Title of Conference (pages). Place of Publication: Publisher.
Παράδειγμα: Hayes, R. & Murray, I. (2004). Consumers and Product Prices. In P. D. Garcia, Paper presented at the 7th Annual Conference on Business Management: Industry Trends (pp. 7-10). Detroit, MI: Craig.

MLA style

Χρησιμοποιείται ευρέως στις Η.Π.Α, τον Καναδά και άλλες χώρες με αγγλοσαξονικό υπόβαθρο για τη συγγραφή εργασιών στις ανθρωπιστικές επιστήμες.

In-Text Citations


(Williams 187)

(Williams and Smith 187)

(Williams et al. 187)

(Τίτλος συγγράμματος 187)

(Williams, Τίτλος συγγράμματος 187)

(Μ. Williams 187)

(Williams, ch. 5)

Σε περίπτωση που το όνομα του συγγραφέα αναφέρεται στο κείμενο τότε μόνο ο αριθμός της σελίδας μπαίνει σε παρένθεση στο τέλος της πρότασης.

References


Last name, First name Μ. Title. Title of container*, Contributors*, Version*, Number*, Publisher, Year of publication.
Παράδειγμα: Mitchell, James A. A Guide to Citation. 2nd ed, My London Publisher, 2017.
*Δεν είναι υποχρεωτικά. Ωστόσο, αναφέρονται σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο

Last name, First name M. “Chapter Title”, Title of Book, Contributors, Version, Number, Publisher, Year of Publication, Page number
Παράδειγμα: Mitchell, James A. “MLA Citation”. A Guide to Citation, My London Publisher, 2017, pp. 107-134

Last name, First name M. “Article Title”, Title of Container, Contributors, Version, Volume, Issue (no.), Date of Publication, Page number. Title of Database, DOI or URL
Παράδειγμα: Mitchell, James A. “Citation: Why is it Important”. Mendeley Journal, vol. 4, no. 6, Summer 1999, pp .607-674.
ή
Παράδειγμα: Mitchell, James A. “Citation: Why is it Important”. Mendeley Journal, vol. 4, no. 6, Summer 1999, pp .607-674. Journal Database, https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager

Last name, First name. Title of Dissertation. Year of Publication. Institution. Description of the work. Database, URL
Παράδειγμα: Bile, Jeffrey. Ecology, Feminism, and a Revised Critical Rhetoric: Toward a Dialectical Partnership. 2005. Ohio University, PhD dissertation.

Harvard style


(Williams, 2001, p. 187)

(Williams, Smith and Mitchell, 2001, p. 187) Για τέσσερις ή περισσότερους συγγραφείς: (Williams et al., 2001, p. 187)

(Williams, 2001; 2006; 2012)

(Williams, 2001a, p. 187) (Williams, 2001b, p. 187)

(Williams, 2001, p. 187; Smith, 2006, pp. 224-227)

(Williams, no date, p. 187)

References


Last, F. M. (Year Published). Book. Edition, Place of Publication: Publisher.
Παράδειγμα: Rowling, J.K. (2001). Harry Potter and the socerer's stone.3rd edn. London: Bloomsburg Children's.

Last, F. M. (Year Published). Book. Retrieved from URL
Παράδειγμα: Porter, R. (1994). London, a social history. Retrieved from http://books.google.com

Last, F. M. (Year Published). ‘Title of chapter’ In F. M. Last Editor (Ed.), Title of book/anthology. Edition. Place of Publication: Publisher, page number.
Παράδειγμα: Hemingway, E. (1999). The killers. In J. Updike & K. Kenison (Eds.), The best American short stories of the century Boston, 3rd edn. MA: Houghton Mifflin, pp. 78-80).

Last, F. M., & Last, F. M. (Year Published). ‘Article title’. Journal Name, Volume(Issue), pp. Pages.
Παράδειγμα: Jacoby, W. G. (1994). ‘Public attitudes toward government spending’. American Journal of Political Science, 38(2), pp. 336-361.

Last, F. M. (Year Published). ‘Article title’. Journal Name, Volume(Issue), pp. Page(s). [online] Available at URL (Accessed: Date)
Παράδειγμα: Poiger, U. G. (1996). ‘Rock 'n' roll, female sexuality, and the Cold War Battle over German Identities’. The Journal of Modern History, 68(3), p. 577. [online] Available at https://www.jstor.org/stable/2946768?seq=1 (Accessed: 15 November 2016)

Chicago / Turabian style

Πρόκειται για το εγχειρίδιο μορφοποίησης του πανεπιστημίου του Σικάγο. Ο οδηγός συγγραφής βιβλιογραφικών αναφορών Chicago ή Turabian αποτελείται από δύο διαφορετικά συστήματα:

  1. Χρήση αριθμημένων παραπομπών μέσα στο κείμενο και λίστα με αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές στο τέλος του συγγράμματος. Το σύστημα αυτό προτιμάται κυρίως στις ανθρωπιστικές επιστήμες και στις τέχνες.
  2. Χρήση ονόματος συγγραφέα-χρονολογίας σε παρένθεση μέσα στο κείμενο και λίστα με αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές στο τέλος του συγγράμματος. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται κυρίως στις κοινωνικές επιστήμες.

Για έναν πλήρη οδηγό σύνταξης παραπομπών και βιβλιογραφικών αναφορών σύμφωνα με το σύστημα Chicago μπορείτε να συμβουλευτείτε τον αυτό τον οδηγό Chicago Style.

Oxford style

Ο οδηγός μορφοποίησης και τεκμηρίωσης της Οξφόρδης χρησιμοποιείται κυρίως σε κείμενα νομικού περιεχομένου. Αποτελείται από ένα σύστημα παραπομπών με τη χρήση αριθμημένων υποσημειώσεων στο τέλος κάθε σελίδας και μια αριθμημένη λίστα βιβλιογραφικών αναφορών στο τέλος του συγγράμματος.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε σε αυτόν τον πλήρη οδηγό σύνταξης παραπομπών και βιβλιογραφικών αναφορών σύμφωνα με το σύστημα Oxford.

NLM / Vancouver style

Χρησιμοποιούνται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου στην ιατρική. Πρόκειται για αριθμητικά σύστημα που αποτελούνται από αριθμημένες παραπομπές μέσα στο κείμενο οι οποίες αντιστοιχούν σε αριθμημένες βιβλιογραφικές αναφορές στο τέλος του συγγράμματος. Οι παραπομπές και οι βιβλιογραφικές αναφορές αριθμούνται συνήθως σύμφωνα με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο.

Για έναν πλήρη οδηγό σύνταξης παραπομπών και βιβλιογραφικών αναφορών σύμφωνα με το σύστημα NLM/Vancouver συμβουλευτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο.

IEEE

Πρόκειται για τον οδηγό σύνταξης βιβλιογραφικών αναφορών του Institute of Electrical and Electronics Engineers. Χρησιμοποιείται κυρίως στους κλάδους της μηχανικής, της πληροφορικής και της τεχνολογίας των πληροφοριών. Αποτελεί ένα διαδεδομένο αριθμητικό πρότυπο συγγραφής βιβλιογραφίας με τη χρήση αριθμών σε αγκύλες μέσα στο κείμενο ενώ ακολουθεί αντίστοιχη αριθμημένη βιβλιογραφία στο τέλος του συγγράμματος.

Υπάρχει διαθέσιμος οδηγός για τη σύνταξη παραπομπών και βιβλιογραφικών αναφορών σύμφωνα με το σύστημα IEEE στα Αγγλικά. Είναι σε pdf μορφή και μπορείτε να τον κατεβάσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Οδηγίες για σύνταξη παραπομπών στα Ελληνικά

Περισσότερες πληροφορίες και πληθώρα παραδειγμάτων για τη χρήση βιβλιογραφικών αναφορών στα Ελληνικά μπορείτε να βρείτε στον οδηγό σύνταξης βιβλιογραφικών αναφορών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στόχος αυτής της σελίδας είναι να ενημερώσει όλους τους φοιτητές σχετικά με τη συγγραφή παραπομπών και βιβλιογραφικών αναφορών σύμφωνα με τα πιο διαδεδομένα πρότυπα σύνταξης βιβλιογραφίας. Η ομάδα της iziPen βοηθάει καθημερινά εκατοντάδες σπουδαστές και επαγγελματίες στην υποστήριξη φοιτητικών εργασιών και στη σύνταξη κειμένων. Σε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια με τη δική σας εργασία μπορείτε να δημιουργήσετε μία νέα παραγγελία και οι writers μας θα σας προσφέρουν μία δωρεάν κοστολόγηση άμεσα.

Χρησιμοποιούμε cookies για τη μέγιστη εμπειρία σας. Μάθετε περισσότερα στη σελίδα Προσωπικά Δεδομένα. Το κατάλαβα